WEST MEMPHIS EYE CENTER, P.A. INTERPRETER SERVICES

West Memphis Eye Center, P.A. has arranged for language assistance services free for charge.  Please ask a staff member if you need assistance.

ENGLISH
If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.

SPANISH
Si habla español, los servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están a su disposición.

VIETNAMESE
Nếu bạn nói tiếng Việt, các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, miễn phí, sẵn có cho bạn.

CHINESE
如果你说中文,你可以免费使用语言援助服务。

LAOTIAN
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານ.

TAGALOG
Kung nagsasalita ka ng Tagalog, wika serbisyong assistance, nang walang bayad, ay magagamit sa iyo.

ARABIC
إذا كنت تتحدث العربية، تتوفر خدمات المساعدة اللغوية مجانا.

GERMAN
Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen sprachliche Hilfeservices kostenlos zur Verfügung.

FRENCH
Si vous parlez français, les services d’assistance linguistique, gratuitement, sont à votre disposition.

HMONG
Yog hais tias koj hais lus Hmoob, lus pab cov kev pab cuam, pub dawb, yog muaj rau koj.

KOREAN
한국어를 할 줄 알면 무료로 언어 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.

PORTUGUESE
Se você fala português, serviços de assistência linguística, gratuitamente, estão disponíveis para você.

JAPANESE
日本語を話す場合は、無料で言語支援サービスを利用できます。

HINDI
यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

GUJARATI
તમે ગુજરાતી ભાષા સહાય સેવાઓ, વિના મૂલ્યે વાત, તો તમે કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

DOCTORS SURGERY CENTER, P.A. INTERPRETER SERVICES

Doctors Surgery Center, P.A. has arranged for language assistance services free for charge.  Please ask a staff member if you need assistance.

ENGLISH
If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.

SPANISH
Si habla español, los servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están a su disposición.

VIETNAMESE
Nếu bạn nói tiếng Việt, các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, miễn phí, sẵn có cho bạn.

CHINESE
如果你说中文,你可以免费使用语言援助服务。

LAOTIAN
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານ.

TAGALOG
Kung nagsasalita ka ng Tagalog, wika serbisyong assistance, nang walang bayad, ay magagamit sa iyo.

ARABIC
إذا كنت تتحدث العربية، تتوفر خدمات المساعدة اللغوية مجانا.

GERMAN
Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen sprachliche Hilfeservices kostenlos zur Verfügung.

FRENCH
Si vous parlez français, les services d’assistance linguistique, gratuitement, sont à votre disposition.

HMONG
Yog hais tias koj hais lus Hmoob, lus pab cov kev pab cuam, pub dawb, yog muaj rau koj.

KOREAN
한국어를 할 줄 알면 무료로 언어 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.

PORTUGUESE
Se você fala português, serviços de assistência linguística, gratuitamente, estão disponíveis para você.

JAPANESE
日本語を話す場合は、無料で言語支援サービスを利用できます。

HINDI
यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

GUJARATI
તમે ગુજરાતી ભાષા સહાય સેવાઓ, વિના મૂલ્યે વાત, તો તમે કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.